Saturday, January 19, 2008

MẤT BẠNMẤT BẠN
(Nhớ về Tạ Văn Bình, bạn học cũ tại
Trường Les Lauriers, ĐH Khoa Học SG, và Trường BB Thủ Đức)

Một hôm về phép thăm nhà
Ghé thăm bạn cũ nghĩ rằng sẽ vui
Bạn đâu chỉ thấy buì nguì
Người đâu chẳng thấy, chỉ muì khói nhang
Mẫu thân nhỏ lệ hai hàng
Con đi mẹ ở bao ngàn biệt ly
Thân trai bạn chẳng xá gì
Vũ Đình Thủ Đức ơn ghi công dầy
Đồng song cùng học Lô Dê
(Lô Dê: Trường Les Lauriers)
Cùng chung Khoa Học, cùng nghề kiếm cung
Phận nam theo bước chân hùng
Sống đời quân ngũ nghìn trùng gió sương
Bạn đi để lại vấn vương
Trăng đi để lại tôi người bơ vơ
Mỗi đêm cứ đến không giờ
Ngựa gơm bạn cởi đợi chờ với tôi
Bóng thiêng in dấu trên đồi
Tăng Nhơn Phú địa với hồi trống mai
Dặm đều tiếng đếm một hai
Đoàn trai anh dũng vai cài “alpha”
“Tư Nguy” đối chiếu “Cư An”
Kiếm son, đuốc sáng bên hàng biểu chương

Hoài Vân Thanh – Tao Đàn Nguyệt Quế - Les Lauriers
Khoá 3/72 SVSQTB Thủ Đức


Phần giải thích riêng:

Vũ Đình Thủ Đức: Nơi làm lễ của Trường Bộ Binh Thủ Đức có tên là Vũ Đình Trường. Nơi đây có đài tưỡng niệm Chiến Sỉ Trận Vong. Suốt đêm trước ngày lễ mãn khóa các tân sĩ quan thì có lễ chiêu hồn tữ sĩ và đốt đuốc thiên tại đài nầy.
Tăng Nhơn Phú địa: Trường BB Thủ Đức nằm trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú.
Hai câu thơ cuối: Ám chỉ tới phù hiệu của Trương BB Thủ Đức.

No comments: