Saturday, January 2, 2010

Xuân Canh Dần (2010)
XUÂN CANH DẦN (2010)


Xuân đến Nam Quang hái nụ Đào
Tết về Đất Mũi chiết nhành Mai
Vui Tết xứ người muôn hạnh phúc
Hưởng Xuân quê mẹ vạn hân hoan


Ngoảnh lại Nam Quan biến tự giờ
Ngoái nhìn Đất Mũi hiện trơ vơ
Ngàn thu ai oán buồn nơi đó
Trọn kiếp tủi lòng khóc nước non
(Nam Quang: Ải Nam Quang, Đất Mũi: Mũi Cà Mau)

No comments: