Sunday, April 29, 2012

XIN MỜI - INVITATION

Trang website nầy được thành lập để tìm lại những kỹ niệm vui buồn trong cuộc đời, tìm lại những bạn bè và người quen từ thưở hàn vi cho đến tháng ngày trong quân ngũ. Đặc biệt là mang lòng hoài vọng về Cà Mau, mảnh đất cuối cùng của miền Nam Việt Nam, là nơi tôi đã đón nhận sự tiếp đãi thân thiện và khó quên của người địa phương. Ngoaì ra, xin mời quý vị thăm viếng website khác của tôi qua
I am not a good translator, but try to help non-Vietnamese readers understand the meaning of my webpage. This website has been founded to recall all of the sad and joyful memories, and to look for our friends and acquaintances in my childhood until the days I served in military. In specialty, I hope to carry my heart back to Ca Mau, the farthest-southern end of South Vietnam where I did receive the friendly and unforgettable welcome from local residents. Moreover; you are invited to visìt my another website at

No comments: