Friday, June 22, 2012

VIỆT NAM TÔi ĐÂU

Nước Việt Tôi Đâu

Còn đâu Âu Lạc  Tiên Rồng
Hoàng Sa đã mất ai hòng giữ quê
Nam Quan biên ải sơn khê
Rơi  vào tay giặc có hề đoái thương
Mẹ già vui lệ tiễn con
Đứa sang đất Mỹ thằng về xứ Tây
Đô la chúng thủ trong tay
Vàng trong nước cạn chờ ngày lâm chung
Nước non chẳng thiếu anh hùng
Nhưng ai chống nó (bọn Tàu) đi tù rục xương
Diên Hồng tiếng gọi mười phương
Việt Khang than khóc cho người Việt Nam
Xin nghe bản Việt Nam tôi đâu từ youtube:

No comments: